Regulamin

 

 

 

Regulamin Promocji

„Pizza 20% taniej z biletem kinowym na seans filmowy „Włoskie Wakacje””

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Promocji „Pizza 20% taniej z biletem kinowym na seans filmowy „Włoskie Wakacje””, uprawniającej do nabywania na określonych w niniejszym Regulaminie zasadach pizz dostępnych w ofercie Organizatora w promocyjnych cenach, zgodnie z pkt V poniżej, zwanej dalej Promocją.

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Promocji jest SIMUS PAWEŁ STANICKI, al. Wyzwolenia 7 lok. 183,(00-572) Warszawa,
na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, posiadający NIP: 5261271574, REGON: 015235390, tel. +48 782 516 060, adres e-mail: restauracja@pizzeataliano.com.pl, zwana dalej Organizatorem.

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje we wszystkie dni tygodnia w okresie od 07.08.2020 roku do 31.08.2020 roku
w ramach zamówień́ dokonywanych na miejscu w lokalu Pizza Eataliano al. Komisji Edukacji Narodowej 60 (02-777) Warszawa, zwaną dalej Restauracją, w godzinach otwarcia Restauracji oraz
z uwzględnieniem wyłączení, o których mowa w punkcie V Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszej promocji, bez konieczności podawania przyczyny. Aktualne godziny otwarcia dla Restauracji dostępne jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://www.pizzaeatalianio.com.pl.

 1. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

Promocja dostępna jest dla osób fizycznych, zamieszkałych lub przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również cudzoziemców działających jako konsumenci, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, posiadających pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadających ograniczoną zdolność́ do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą̨ sami za zgodą lub bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać́ umowy lub rozporządzać́ mieniem, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.

 1. ZASADY PROMOCJI
 2. Przedmiotem Promocji jest możliwość́ zakupu na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie pizzy w dowolnym rozmiarze dostępnych w menu sprzedaży w Restauracji Organizatora
  w czasie obowiązywania Promocji.
 3. Uczestnik Promocji będzie uprawniony do skorzystania z Promocji wyłącznie na podstawie biletu (zwanym dalej Biletem Kinowym) na seans filmu Włoskie Wakacje w Multikino Ursynów zakupionego w kasie kina, na stronie www.multikino.pl lub w aplikacji mobilnej „Multikino”, w okresie do 31 sierpnia 2020 r.
 4. Promocja obejmuje rabat na pizze wskazane w pkt V.1) wynoszący 20% i obliczany na podstawie aktualnego cennika produktów oferowanych przez Organizatora w dniu złożenia zamówienia przez Uczestnika Promocji.
 5. Warunkiem skorzystania z Promocji przy składaniu zamówienia na miejscu w lokalu jest uprzednie złożenie oświadczenia przez uczestnika Promocji o przystąpieniu do Promocji oraz przekazanie Biletu Kinowego obsłudze Restauracji przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego przez obsługę Restauracji za zamówiony posiłek składany przez Zamawiającego. Uczestnik Promocji zobowiązany jest złożyć́ świadczenie przed zamówieniem posiłku w ramach Promocji.
 6. Po złożeniu zamówienia i wydrukowaniu paragonu fiskalnego przez obsługę Restauracji nie ma możliwości przystąpienia do Promocji. W przypadku niezłożenia oświadczenia o przystąpieniu do Promocji przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego za zamówiony posiłek, Zamawiający nie będzie objęty jej zasadami, a ceny na zamówione Produkty będą odpowiadać́ aktualnemu cennikowi Produktów Organizatora.
 7. W ramach Promocji możliwe jest zamówienie dowolnej liczby Produktów Promocyjnych na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Nie ma możliwości realizacji Promocji po okresie jej obowiązywania.
 9. Promocji nie można łączyć́ w szczególności z żadnymi innymi promocjami i rabatami dostępnymi w ofercie Organizatora.
 10. Promocja nie obowiązuje w dostawie przy zamówieniu telefonicznym i online.
 11. REKLAMACJE I SKARGI
 12. Wszelkie reklamacje lub skargi powinny być kierowane pisemnie drogą elektroniczną na adres: restauracja@pizzaeataliano.com.pl lub na adres: Pizza Eataliano al. Komisji Edukacji Narodowej 60, 02-777 Warszawa, bądź składane w Restauracji Organizatora.
 13. Reklamacje lub skargi powinny zawierać́ opis podstaw reklamacji lub skargi.
 14. Organizator rozpatrzy zgłoszoną reklamację lub skargę̨ w terminie 7 dni od otrzymania pisma reklamacyjnego lub skargi. W tym terminie Organizator poinformuje również̇ Uczestnika Promocji, w takim sam sposób, w jaki reklamacja lub skarga została złożona, czyli drogą e-mailową lub pisemną, o wyniku złożonej reklamacji lub skargi. Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń́ na zasadach ogólnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza treść́ jest pełną wersją Regulaminu Promocji, dostępną pod adresem: www.pizzaeataliano.com.pl lub w Restauracji Organizatora.
 2. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do odstąpienie od umowy zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować́ będą̨ powszechnie obowiązujące przepisy prawne.